Place: (Troas)

Record ID:329
Place Name:
Region Name:Troas
List of "Native Sons":
Akestorides son of Hermokreon
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
Pythia
Links:
Pleiades
Trismegistos