Place: Messene (Messenia)

Record ID:33
Place Name:Messene
Region Name:Messenia
List of "Native Sons":
Antisthenes son of Polystratos
Lykos?
Damiskos
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Links:
Pleiades
Trismegistos