Place: Taras? (Italy)

Record ID:340
Place Name:Taras?
Region Name:Italy
List of "Native Sons":
Nikokles son of Aristokles
Links:
Pleiades
Trismegistos