Place: Athens (Attica)

Record ID:4
Place Name:Athens
Region Name:Attica
List of "Native Sons":
Test1
Glaukon son of Eteokles
Aristophon son of Lysinos
Demades son of Demeas
Kallippos
Xarbias son of Ketisippos
Kallias son of Hipponikos
Pythodelos son of Pythodoros
Megakles son of Hippokrates
Kallias son of Phainippos
___
Marcus Aurelius Zosimos
Menodoros Gnaeus
Quintus Marcius Titianos
Quintus Marcius Straton
Athenaios
Diophanes son of Empedion
[...]onou
Pronapes son of Pronapides
Diophanes son of Empedion
Kallias son of Didymias
Alkmeonidai NN (family)
___ son of [...]ates
Democrates son of Philokles
___ son of Autolykos
Pamphilos
List of Honorary Citizens:
Gaius Iulius Eudaimon from Tarsos (Cilicia)
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
Antonius Apollinarios from Ephesos (Ionia)
Dionysios from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Marcus Aurelius Koros from Thyateira (Lydia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)
Democritus
List of Festivals:
___
Eleusinia
Hadrianeia
Isthmia
Lenaia
Olympia
Panathenaia
Panathenaia ta megala
Panathenaia?
Panhellenia
Ptolemaia
Sebasteia
Links:
Pleiades
Trismegistos