Place: Zakynthos (Ionia)

Record ID:423
Place Name:Zakynthos
Region Name:Ionia
List of "Native Sons":
Polyxenos son of Apollophanes
Links:
Pleiades
Trismegistos