Place: Klazomenai (Ionia)

Record ID:424
Place Name:Klazomenai
Region Name:Ionia
List of "Native Sons":
Herodotos
Pythodoros son of Pythodoros
Lucius Soulpikios Chanthippos
Links:
Pleiades
Trismegistos