Place: Samos (Samos)

Record ID:43
Place Name:Samos
Region Name:Samos
List of "Native Sons":
Skaios son of Duris
Apollodoros son of Mnaseas
[Po]seidippos son of P[os]eidippos
Links:
Pleiades
Trismegistos