Place: Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)

Record ID:457
Place Name:Seleukeia on the Tigris
Region Name:Mesopotamia
List of "Native Sons":
Simmias
Links:
Pleiades
Trismegistos