Place: Akriai (Lakonia)

Record ID:458
Place Name:Akriai
Region Name:Lakonia
List of "Native Sons":
Nikokles son of Nikatas
Links:
Pleiades
Trismegistos