Place: Ambrakia (Epirus)

Record ID:468
Place Name:Ambrakia
Region Name:Epirus
List of "Native Sons":
Tlasimachos
Andromachos
Links:
Pleiades
Trismegistos