Place: Alexandreia (Troas)? (Troas)

Record ID:481
Place Name:Alexandreia (Troas)?
Region Name:Troas
List of "Native Sons":
Phaidimos
Links:
Pleiades
Trismegistos