Place: Nikopolis (Epeiros)

Record ID:59
Place Name:Nikopolis
Region Name:Epeiros
List of "Native Sons":
Neikanor son of Titus
Neikomedes son of Neikomedes
Claudius Avidienus
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
Aktia
Links:
Pleiades
Trismegistos