Place: Neapolis (Italy)

Record ID:69
Place Name:Neapolis
Region Name:Italy
List of "Native Sons":
Simylos
Seia Spes daughter of Seius Liberalis
List of Honorary Citizens:
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
___
___
Aktia
Italika Romaia Sebasta
Sebasta
Links:
Trismegistos
Pleiades