Place: Myra (Lycia)

Record ID:97
Place Name:Myra
Region Name:Lycia
List of "Native Sons":
Menandros son of Serapion
Menandros
Marcus Aurelius Pappos son of Onesimos
Alexandros (II)
List of Festivals:
Koinon Lykias
Links:
Pleiades
Trismegistos