Place: Laodikeia? ()

Record ID: 213
Place Name: Laodikeia?
Region Name:
List of "Native Sons":
Photion Karpionos
[...]aios Charikles
Publius Aelius Artemas
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
___
Koinon Asias
Links:
Pleiades
Trismegistos