Place: Sparta? (Lakonia)

Record ID: 277
Place Name: Sparta?
Region Name: Lakonia
List of "Native Sons":
Marcus Ulpius Sokrates
[Nik]asion son of Epigonos
___
List of Festivals:
___
___
Links:
Pleiades
Trismegistos