Place: Mytilene (Lesbos)

Record ID: 282
Place Name: Mytilene
Region Name: Lesbos
List of "Native Sons":
Prosdektos
Parmenion or Parmenides
Valerius
Archippos son of Kalliphanos
Aneiketos son of Aneiketos II
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
___
Links:
Pleiades
Trismegistos