Place: Elis (Elis)

Record ID: 285
Place Name: Elis
Region Name: Elis
List of "Native Sons":
Dameas son of Timon
Andromachos son of Lysianax
Eumelos
Kapros son of Pythagoras
Thrasonides son of Paianodoros
Pantarkes
Euanoridas
[.....]s son of Taurinos
Lastratidas son of Paraballon
___
Alexinikos
Nikarchos son of Physsias
Paraballon son of Lastratidas
Eperastos son of Theogonos
Archidamos
Hippomachos son of Moschion
Timosthenes
Kallon son of Harmodios
Nikandros
Theotimos son of Moschion
Paianios son of Damatrios
Choirilos
Telemachos son of Telemachos
Pyttalos son of Lampis
[.........]s son of Aigyptos
Lysippos
Timon
Satyros son of Lysianax
Lykomedes son of Aristodemos
Thaliarchos son of Soterichos
[.......] son of [.......]s
Charops son of Telemachos
Menedemos son of Protos
Kallippos
Kletias
Hellanikos
Hegemon
Aristolochos
Kalas
Soterichos
Lasthenes son of Sophon
___ son of [Phili?]stos
Philonikos son of Philistos
Theodota daughter of Antiphanes
Philistos son of Antiphanes
Timareta daughter of Philistos
[Prax]agoras son of Leon
[T]elemachos son of Leon
Strogien son of Philistos
Antigenes son of Iason
Eupolemos
Amertas
Theodoros
Philles
Pherenikos
Neolidas
Menalkes
Kriannios
Kleinomachos
Klearetos
Gorgas
Eualkidas
Charinos
Brimias
Anauchidas son of Philys
Aischenes
Kasia daughter of Marcus Vettulenus Laetus
Kallippos Peisanos son of Marcus Antonius Alexion
Tiberius Claudius Aphrodisios
Archiadas son of Timolas
Demaithidas son of Menippos
Polyktor son of Damonikos
Aristodamos son of Thrasis
Aristides
List of Honorary Citizens:
Marcus Aurelius Mousaios (Heortasios) from Sardis (Lydia)
Marcus Aurelius Serenus from Alexandria ()
Quinitilius Karpophoros from Ephesos (Ionia)
Damokrates son of Hagetor from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Links:
Pleiades
Trismegistos