Place: Kyme (Aiolis)

Record ID: 394
Place Name: Kyme
Region Name: Aiolis
List of "Native Sons":
Titus Flavius Artemidoros
Rhodon / Theodotos
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
Links:
Pleiades
Trismegistos