Place: Akriai (Lakonia)

Record ID: 458
Place Name: Akriai
Region Name: Lakonia
List of "Native Sons":
Nikokles son of Nikatas
Links:
Pleiades
Trismegistos