Place: (Epirus)

Record ID: 471
Place Name:
Region Name: Epirus
List of "Native Sons":
Antipatros
Arybbas son of Alketas
Links:
Pleiades
Trismegistos