Prosopography:

Prosopography ID: 10528
Prosopography:
Person: Sostratos son of Nikephoros from Thespiai (Boiotia)