Prosopography:

Prosopography ID: 10529
Prosopography:
Person: Zopyros son of Hermogenes from Katane (Sicily)