Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 224

Record ID: 145
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 224
Person: Arion son of Herminos from Hermopolis? (Egypt)