Prosopography: Farrington (2012), no. 1.94

Record ID: 305
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.94
Person: ([athlete]) from (Achaia)