Prosopography: Gouw (2009), no. 4

Record ID: 335
Prosopography: Gouw (2009), no. 4
Person: ([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)