Prosopography: Moretti (1957), no. 919

Record ID: 397
Prosopography: Moretti (1957), no. 919
Person: Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)