Prosopography: Farrington (2012), no. 1.153

Record ID: 443
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.153
Person: Titus Flavius Asklep[i... from Miletos? (Ionia)