Prosopography: Moretti (1957), nos. 423, 430

Record ID: 4527
Prosopography: Moretti (1957), nos. 423, 430
Person: Poros/Proros from Kyrene (Kyrenaika)