Prosopography: Gouw (2009), no. 16

Record ID: 469
Prosopography: Gouw (2009), no. 16
Person: Agathos Daimon (Κάμηλος) from Alexandria (Egypt)