Prosopography: Caldelli (1993), no. 8

Prosopography ID: 4886
Prosopography: Caldelli (1993), no. 8
Person: Diodorus from Alexandria (Egypt)