Prosopography: Gouw (2009), no. 24

Record ID: 506
Prosopography: Gouw (2009), no. 24
Person: Apollonios / Heliodoros from Alexandria (Egypt)