Prosopography: Gouw (2009), no. 25

Record ID: 509
Prosopography: Gouw (2009), no. 25
Person: Apollonios (Ῥάντης) from Alexandria (Egypt)