Prosopography: Gouw (2009), no. 26

Record ID: 510
Prosopography: Gouw (2009), no. 26
Person: Aristeas from Stratonikeia (Caria)