Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 221

Record ID: 557
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 221
Person: Apollonios / Heliodoros from Alexandria (Egypt)