Prosopography: Farrington (2012), no. 1.2

Record ID: 575
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.2
Person: Thrasyklos from Argos? (Argeia)