Prosopography: Farrington (2012), no. 1.203

Record ID: 578
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.203
Person: Marcus Aurelius Ptolemaios from Argos (Argeia)