Prosopography: Farrington (2012), no. 1.10

Record ID: 589
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.10
Person: Euanthes from Kyzikos (Mysia)