Prosopography: Farrington (2012), no. 1.15

Record ID: 611
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.15
Person: Nikolaidas from Corinth (Corinthia)