Prosopography: Farrington (2012), no. 1.24

Record ID: 629
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.24
Person: Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)