Prosopography: Farrington (2012), no. 1.121

Record ID: 63
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.121
Person: Gaius Genykios Zenon