Prosopography: Farrington (2012), no. 1.27

Record ID: 634
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.27
Person: ([athlete]) from Aigina? (Achaia)