Prosopography: Moretti (1957), no. 210

Record ID: 659
Prosopography: Moretti (1957), no. 210
Person: Dandis / Datis / Dantios / Dantis from Argos (Argeia)