Prosopography: Farrington (2012), no. 1.38

Record ID: 662
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.38
Person: Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)