Prosopography: Farrington (2012), no. 1.205

Record ID: 689
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.205
Person: ([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)