Prosopography: Farrington (2012), no. 1.55

Record ID: 713
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.55
Person: ([athlete])