Prosopography: Farrington (2012), no. 1.65

Record ID: 743
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.65
Person: Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)