Prosopography: Farrington (2012), no. 1.217

Record ID: 783
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.217
Person: ([athlete])