Prosopography: Farrington (2012), no. 1.219

Record ID: 814
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.219
Person: Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)