Prosopography: Farrington (2012), no. 2.4

Record ID: 828
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.4
Person: Kleoxenos from Alexandria? ()